صندوق سرمایه گذاری سینما و تئاتر

ایران پاپیروس

صندوق های سرمایه پذیر فعال

ژانر کودک : حداقل سرمایه قابل پذیرش 500 میلیون تومان
* سرمایه مورد نیاز پیش بینی شده پروژه 3 میلیارد تومان


ژانر اجتماعی : حداقل سرمایه قابل پذیرش 500 میلیون تومان
* سرمایه مورد نیاز پیش بینی شده پروژه 6 میلیارد تومان


ژانر کمدی : حداقل سرمایه قابل پذیرش 500 میلیون تومان
* در حال حاضر در این ژانر سرمایه جذب نمی شود


در حال حاضر سایر ژانر های سینمایی تکمیل شده است

اطلاعات بیشتر ...